JuridiskRegler og Vilkår

Flex frisør tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikre vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Dataansvarlig

Flex frisør er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Vikarcentret ApS Korsgårdsvej 28 2920 Charlottenlund CVR: 27466141 Telefonnr.: 70242470 Mail: mail@flexfrisør.dk Website: flexfrisør.dk

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: mail@flexfrisør.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for vores persondatabehandling

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger afhænger af de konkrete omstændigheder. Vi behandler:

 • Personoplysninger på frisørmestre og vikarer, som vi samarbejder med, for at kunne levere vores ydelser og for at kunne leve op til de forpligtelser, som påhviler os i kraft af særlig lovgivning, herunder f.eks. bogføringsloven.

 • Retsgrundlaget for denne behandling følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om opfyldelse af en kontrakt, som hhv. frisørmesteren og vikaren er part i, og persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om overholdelse af en retlig forpligtelse som påhviler Vikarcentret ApS

 • Personoplysninger på jobansøgere for at kunne rekruttere nye vikarer samt nye medarbejdere til Vikarcentret ApS. Retsgrundlaget for denne behandling følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt samt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse består i at rekruttere egnede medarbejdere til Vikarcentret ApS.

 • Personoplysninger på kontaktpersoner hos vores leverandører af diverse ydelser. Retsgrundlaget for denne behandling følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse består i at kunne sikre den nødvendige drift af Vikarcentret Aps.

 • Personoplysninger på personer der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev for at markedsføre Vikarcentret ApS. Retsgrundlaget for denne behandling følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke til persondatabehandlingen.

 • Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du har mulighed for at afmelde nyhedsbrevet i bunden af en nyhedsbrevsmail eller ved svar på SMS. Dette gøres ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev” – herefter slettes din mail fra systemet. Du kan også sende en mail til mail@flexfrisør.dk hvis du ønsker at blive slettet fra systemet.

Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Flex frisør indhenter og behandler følgende kategorier af personoplysninger: Navn, e-mail, alder, betalingsoplysninger, telefonnummer, cpr. nr., arbejdserfaring og signaturoplysninger.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne varetage de formål, hvortil dine personoplysninger er knyttet. Ved ophørt samarbejde slettes personoplysninger senest 3 år efter udgangen af det kalenderår, samarbejdet ophørte i. Herudover vurderer vi én gang om året, om disse personoplysninger skal slettes eller begrænses. Vi vil i denne vurdering lægge særlig vægt på, personoplysningerne er relevante for et eksisterende eller fremtidigt samarbejde. Én gang om året slettes også personoplysninger på det seneste års jobansøgere. Personoplysninger på personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, slettes, når samtykket til at modtage vores nyhedsbrev tilbagetrækkes.  Vi gør opmærksom på, at vi kan være underlagt lovkrav, der pålægger os at opbevare dine personoplysninger i længere tid.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, backup, ekstern bogholder samt leverandør til udsendelse af nyhedsbrev. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker og inkasso.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande eller databehandlere i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google og Mailchimp, som har tilsluttet sig US Privacy Shield

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Generelle retningslinjer for mestre
Når du har en frisørvikar i salonen så husk:

at Flex frisør i tilfælde af vikarens udeblivelse i forbindelse med pludselig opstået sygdom eller lignende ikke kan garantere vikariatet.

 • At kontrollere og underskrive timesedlen, som vikaren medbringer, det er den du bliver faktureret efter og den, som vikaren bliver aflønnet efter. (Modtages ca. Hver 14 dag)

 • At beholde din del af timesedlen, til kontrol når du modtager din faktura fra Vikarcentret. – at hvis du skal afmelde vikaren i en allerede aftalt periode, skal du afmelde vikaren senest 12 timer før planlagt påbegyndelse af arbejde.

 • At du minimum kan bestille en frisørvikar i 7 timer af gangen på hverdage og 4 timer på lørdage.

 • At klippe tiden for en herreklip minimum er 30 min, og 45 min for en dameklip.

 • Altid at udvise positivitet og hjælpsomhed overfor din vikar, det fremmer godt samarbejde.

 • At du har en “fremmed” på arbejde i din salon, og at der kan være daglige gøremål og rutiner, som vikaren ikke kender.

 • At informer Flex frisør hvis du laver om i din salons data, – adresse, telefon m.v.

 • At hvis du fastansætter/rekrutterer en af vores frisørvikarer i din salon, (indenfor 3 mdr. efter endt samarbejde (skal meddeles skriftligt) med (Flex frisør) vil du blive faktureret kr. 30.000,- ekskl. moms til dækning af udgifter i forbindelse med Flex frisør ansættelsesprocedure, – annoncering, tab af omsætning, prøve m.m.

 • At Flex frisør bestræber sig på at finde de bedste frisører, alligevel må vi gøre opmærksom på at Flex frisør ikke tager ansvar for frisørvikarernes kompetencer og handlinger.

Generelle retningslinjer for frisører
Når du er frisørvikar i salonen så husk:

  • Som frisørvikar i Flex frisør vil din timeløn være plus feriepenge, ATP, PKS og SH. / Du optjener ikke provision. (Retten til pension hos Flex frisør optjenes efter 6 måneders  samarbejde) 

• Timesedler er kun gyldige med mesters godkendelse

• Vikaren har titel som løsarbejder/frisør i ”Flex frisør”, der skal  altid udarbejdes en vagtplan imellem vikaren og mesteren af egen  drift, i minimum en uge af gangen. Hele eller delvise ledige dage i  vagtplanen anses for at være arbejdsfrie dage. 

• Det præciseres, at vikaren kun er ansat af ”Flex frisør”, når vikaren  er udsendt af ”Flex frisør” i et konkret vikariat. 

• Vikaren er ansat på timeløn dvs., at der kun udbetales løn for de timer vikaren er aktiv hos den pågældende ”frisørmester”. 

• Vikaren referer under udførelse af tidsbegrænsede arbejdsydelser  til ”Flex frisør” og kan ikke lave aftaler om ydelser ud over de med  ”Flex frisør” aftalte. 

• Vikaren skal i øvrigt ved udførelse af sit arbejde følge de retningslinier, som ”Flex frisør” til enhver tid måtte give.

• Vikaren er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft i  ”Flex frisør” tjeneste under udførelsen af tidsbegrænsede  arbejdsydelser og varetage ”Flex frisør” interesser på bedste måde.   

• Vikaren bekræfter ved sin underskrift, at ”Flex frisør” må opbevare  de af vikaren afleverede personoplysninger herunder CV,  straffeattest mv. elektronisk, og at ”Flex frisør” må kontakte de  referencepersoner, som vikaren har oplyst ved ansættelsen. 

• Aftaleforholdet kan gensidigt ophæves uden forudgående varsel. 

• Vikaren oppebærer i tilfælde af sygdom dagpenge efter de gældende regler (§31). 

• Fravær på grund af sygdom eller andet, skal hurtigst muligt anmeldes  telefonisk over for ”Flex frisør”, på telefon 70242470

• Mester kan aflyse/ændre vikariat op til 12 timer før. 

• Vikarcentret APS udbetaler ikke dækningsbeløb for tabt arbejde, i  forbindelse med forhindringer fra vikarens bopæl og til arbejdsstedet. Så som vejr, ulykke eller anden Force Majeure. 

• I tilfælde af at du skulle blive fastansat i en salon, (indenfor 3 mdr.  efter endt samarbejde med Flex frisør) i forbindelse med et vikariat, opkræver Vikarcentret ApS et mindre gebyr af den mester, som  ansættelsen finder sted hos. Gebyret dækker administrationsomkostninger, annoncering m.m. Du opkræves ikke. 

• Du bedes selv sørge for at dine skatteoplysninger er opdateret i forhold til Flex frisør.